Smlouva o poskytnutí licence k software

uzavřená podle ustanovení s ust. § 2079 násl. a § 2358 násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a dále podle zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (dále jen „Smlouva“)

mezi těmito smluvními stranami:

Soft4cars, s.r.o.
IČO: 119 97 851
se sídlem: Hněvkovská 1268/4, Praha 4 148 00
zastoupená: Tomášem Kudláčkem, jednatelem
mail: info@soft4cars.cz
číslo účtu: 2802068620/2010
(dále jen jako „Poskytovatel“) na straně jedné

a

(dále společně také jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě „Smluvní strana“)Preambule

Poskytovatel je právnická osoba podnikající zejména v oboru poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, která se zavazuje dodat Nabyvateli počítačový software, jehož předmětem je počítačová správa obvyklé činnosti autobazaru, včetně evidence a fotografií vozidel, generování vzorové smluvní dokumentace až po vystavování faktur. Poskytovatel je výlučným vlastníkem autorských práv k předmětnému softwaru a je oprávněn svoje práva poskytnout prostřednictvím této Smlouvy. Strany si v této Smlouvě upravují podmínkyposkytnutí licence k uvedenému software, který je poskytován ve formě on-line aplikace na cloudovém úložišti a platebních podmínek apod.


I. Předmět smlouvy

 1. Předmětem této Smlouvy je úplatné nevýhradní a nepřenosné poskytnutí licenčního oprávnění Poskytovatele Nabyvateli k užívání software Soft4cars Evidence autobazaru přesně specifikované v Příloze č. 1 (dále jako „Software“).
 2. Nabyvatel se zavazuje Software užívat pouze za podmínek této Smlouvy pouze pro území České republiky, licenci však využít nemusí. Nabyvatel nesmí Software nijak rozšiřovat, rozmnožovat ani zpřístupňovat, pokud to není sjednáno přímo zde ve Smlouvě.
 3. Licence na Software je ze strany Poskytovatele sjednána jako nevýhradní a Poskytovatel jí může volně poskytnout i jiným osobám.
 4. Nabyvatel prohlašuje, že se Softwarem byl před podpisem této Smlouvy řádně seznámen včetně všech jeho funkcí a nastavení. Nabyvatel tímto potvrzuje svou dokončenou registraci na https://www.soft4cars.cz/. Nabyvatel je tímto plně odpovědný za to, že jeho prostředí a nastavení a funkcionalita jeho zařízení jsou vhodné pro předmětný Software a nevhodnost jeho prostředí na technické požadavky Software není důvodem pro změnu podmínek nebo odstoupení od Smlouvy a nemůže být nijak nárokována jako vada proti Poskytovateli. Nabyvatel prohlašuje srozumění s tím, že Software je tzv. cloudová službu, která je provozováno na serverech Poskytovatele. Pokud tak Nabyvatel ztratí přístupu ke cloudu, je i Software nefunkční.
 5. Nabyvatel je povinen zaručit, že Software bude jeho zaměstnanci či pověřenými osobami používán pouze dle těchto licenčních podmínek, nebude užíván a zneužíván k protizákonné činnosti, jakkoliv zneužíván k trestné činnosti či jiné nedovolené aktivitě. Nabyvatel s ohledem na povahu činnosti, ke které je Software určen, prohlašuje a garantuje, že užití Software vždy z jeho strany (včetně jakýchkoliv třetích osob, které jeho licenci budou užívat) bude plně v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Nabyvatel je povinen pečovat o to, aby se v důsledku výkonu jeho práv a povinností dle této Smlouvy nesnížila hodnota Software a vždy jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno Poskytovatele. Nabyvatel je povinen vykonávat ochranu Software i proti třetím osobám a provádět případná předběžná opatření k ochraně Software.
 2. Nabyvatel v žádném případě nesmí provádět úpravy či změny Software a zasahovat do konfigurace Software, tedy nesmí provádět dekompilaci Software ani jeho částí, nebude jej zpětně překládat do zdrojového kódu, nebude zpětně konstruovat zdrojový kód či zdrojový kód jakkoliv analyzovat, Software nezmění ani jej neupraví, a zavazuje se učinit taková opatření, aby Software jako celek nebo jeho části nebyly změněny, modifikovány, kombinovány nebo nebyly začleněny do jiných počítačových programů. Nabyvatel má zakázáno provádět užívání, šíření, kopírování či zpřístupnění (to vyjma zaměstnanců nebo jím pověřených a poučených osob k výkonu činnosti pro Nabyvatele) Software či konkrétního programu jako celku nebo i jeho jednotlivých částí (včetně související dokumentace) v době platnosti a účinnosti této Smlouvy i po jejím ukončení na dobu trvání majetkových práv. Nabyvatel zaručuje, že při vstupu do aplikace se Softwarem a při využívání služeb cloud úložiště v rámci práce se Softwarem nebude používat nechráněné internetové připojení.
 3. Nabyvatel je povinen utajovat podklady, informace a veškerou dokumentaci k Software před třetími osobami a utajovat je do doby, než se stanou veřejně známými.
 4. Nabyvatel není oprávněn zcela ani zčásti poskytnout podlicenci k využití Software třetí osobě.
 5. Nabyvatel není oprávněn postoupit licenci nebo její část třetím osobám. Strany však nevylučují přechod práv podle § 2383 občanského zákoníku.
 6. Veškeré povinnosti a ustanovení této Smlouvy platí pro Nabyvatele včetně všech jeho zaměstnanců či dalších třetích osob, které spolu s ním budou mít v souladu s touto Smlouvou možnost užívat a pracovat za Nabyvatele se Software. Nabyvatel tedy ručí za porušení této Smlouvy ze strany veškerých třetích osob, které použije nebo se jinak budou účastnit na výkonu licence k Software dle této Smlouvy. Strany si výslovně sjednávají, že Nabyvatel rovněž tímto způsobem ručí za všechny újmy, které by způsobila i třetí osoba tím, že zneužije či zcizí přihlašovací údaje Nabyvatele do aplikace se Software, když nabyvatel plně zaručuje, že tyto jedinečné přihlašovací údaje bude chránit před jakýmkoliv zcizením či zneužitím.
 7. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli, byť nepřímé způsobení škody Softwarem včetně případu ztráty Nabyvatelových dat na cloud úložišti v rámci Software a jinak vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou a Software. A to ani v případě, že byl Poskytovatel na možnost vzniku těchto škod upozorněn, bez ohledu na příčinu vzniku této škody či zavinění. Strany se dohodly a výslovně prohlašují, že pro případ, že by došlo k úplné ztrátě dat Nabyvatele z cloudového úložiště, které je poskytováno Poskytovatelem v rámci plnění předmětu této Smlouvy, je výše náhrady škody sjednána jako jednorázová částka (paušalizovaná náhrada škody) částkou 25.000,- Kč.

III. Mlčenlivost

 1. Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech neveřejné povahy týkajících se Software, které se v souvislosti s poskytnutím licence k Software dozví, jakož i o veškerých dalších skutečnostech a informacích (zejména obchodní povahy), které mu byly sděleny Poskytovatelem a které zároveň nejsou veřejně známé nebo dostupné a o nichž lze důvodně předpokládat, že na jejich utajení má Poskytoval zájem (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace se považují mimo jiné i informace o obchodních, výzkumných a vývojových záměrech Poskytovatele. Nabyvatel nesmí sdělovat či dále využívat znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách a principech, na nichž je Software nebo jakýkoli jeho prvek založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití počítačového programu a dále je nesmí nijak dále zpracovávat ani aplikovat pro vlastní vývoj apod.
 2. Nabyvatel se zavazuje zachovávat rovněž mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které Poskytovatel výslovně označil jako „Tajné“, „Důvěrné“, „Obchodní tajemství“, či obdobně v českém jazyce. Takto označené informace jsou považovány rovněž za Důvěrné informace ve smyslu této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Důvěrné informace není nutné výslovně označovat, avšak za účelem jistoty stran o charakteru informací je jejich označení vhodné zejména v případech, kdy by nemusel být charakter informací Nabyvateli jednoznačně zřejmý.
 3. Smluvní partner se zavazuje zachovávat závazek mlčenlivosti dle tohoto článku Smlouvy nejen po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy, ale i po jejím ukončení, a to po celou dobu, po kterou nebudou Důvěrné informace veřejně známé a dostupné, aniž by došlo k porušení tohoto článku Smlouvy.
 4. Ustanovení tohoto článku přetrvají ukončení této Smlouvy a jsou sjednána jako trvalá na dobu trvání majetkových práv.

IV. Odměna

 1. Strany se dohodly, že cena za poskytnutí Software bude hrazena jako jednorázová částka, a musí být řádně zaplacena vždy předem, před aktivací poskytovaného Software. Odměna vždy představuje cenu za roční možnost užívání Software. Řádná úhrada odměny opravňuje Nabyvatele k užívání Software v objednaném rozsahu dle typu licence za konkrétní produkt dle Ceníku na 12 kalendářních měsíců ode dne aktivace, a to bez ohledu na to, pokud ihned po její úhradě dojde k jakémukoliv ukončení Smlouvy. Tato základní roční odměna je koncipována jako nevratný jednorázový poplatek tak, že po svém uhrazení se nevrací, ani pokud dojde k předčasnému ukončení Smlouvy.
 2. Strany si sjednaly, že první odměna za základní licenci za produkt „Základní licence“ k Software, je určena a přesně specifikována v aktuálním Ceníku ke dni uzavření této Smlouvy a bude uhrazena do 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy, když k okamžiku uzavření je Nabyvateli vystavena faktura s potřebnými platebními údaji.
 3. Nabyvatel má právo kdykoliv v průběhu právního vztahu dle této Smlouvy rozšířit či upgradovat rozsah licence za stávající produkt k Software dle článku IV.2. této Smlouvy, či rozsah licence případně následně již rozšířený, o další varianty licence za další produkty dle Ceníku aktuálního ke dni žádosti o takové rozšíření či další produkt. Nabyvatel bere na vědomí, že přesný rozsah dalších rozšíření licencí za produkty s rozlišením zejména podle možného počtu nabízených a již prodaných vozidel je veden vždy v aktuálním Ceníku. Nabyvatel je povinen uhradit vždy v plném rozsahu jako odměnu částku odpovídající jím vybrané licenci za konkrétní produkt k Software, včetně případných doplňkových služeb apod. dle aktuálního Ceníku. K platbě za rozšíření či upgrade licence platí čl. IV.1. Smlouvy obdobně.
 4. Nedílnou součástí této Smlouvy je Ceník, s jehož seznámením a závazností pro sebe v plném rozsahu Nabyvatel výslovně souhlasí. Strany si sjednávají, že Ceník může být jednostranně měněn ze strany Poskytovatele, když je nutné ho doplňovat jak o nové produkty, tak reflektovat vývoj cen a jeho aktuální verze je zveřejněna vždy na www.soft4cars.cz Poskytovatel vždy rovněž zašle aktuální Ceník na mailovou adresu Nabyvatele. Strany každopádně považují za dostatečné a souhlasí se způsobem měnění Ceníku, právě i jen zveřejněním aktuálně platného Ceníku na uvedené internetové stránce.
 5. Veškeré platby jsou prováděny na základě faktur postupem, kdy ke dni objednávky je vystavena faktura jako úplný daňový doklad. Nabyvatel bere znovu na vědomí, že bez ohledu na určení splatnosti na faktuře, mu licence k Software či k dalšímu objednanému rozšíření nebo produktu bude aktivována až po řádném zaplacení. K odměně může být připočtena daň z přidané hodnoty v příslušné výši.
 6. Strany se dohodly, že pokud nebude první odměna za základní licenci za produkt podle čl. IV.2. této Smlouvy uhrazena v plné výši do 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy, tato Smlouva se od počátku ruší v celém jejím rozsahu.

V. Dostupnost, údržba

 1. Nabyvatel je oprávněn k přístupu k Software po dobu 24 hodin denně po celý rok. Výslovně se však ve Smlouvě určuje, že tento nepřetržitý přístup je poskytován Nabyvateli s výjimkou doby pro plánovanou nutnou údržbu systému. Poskytovatel se zavazuje informovat Nabyvatele o takových plánovaných odstávkách prostřednictvím mailové zprávy vždy minimálně 3 dny předem s tím, že doba údržby nepřekročí celkem 48 hodin ročně. Plánovaná údržba bude prováděna v době s nižším zatížením telekomunikačních a informačních sítí.
 2. V případě, že se Software stane nedostupným pro Nabyvatele zaviněním Poskytovatele (dále jako „nedostupnost služby“), je po něm Nabyvatel oprávněn požadovat za tuto nedostupnost služby smluvní pokutu. V tomto ohledu dále strany výslovně prohlašují, za nedostupnost služby se nepovažuje porucha v síti internet na jakékoliv straně. Za nedostupnost služby se nepovažuje plánovaná údržba systému dle článku V.1. této Smlouvy a nijak se netýká ustanovení II. 7 Smlouvy o ztrátě dat v cloudovém úložišti.
 3. Výpočet pro smluvní pokutu, kterou je Nabyvatel oprávněn požadovat po Poskytovateli dle čl. V.2. této Smlouvy je následující a strany její výpočet považují za jasný a srozumitelný:

Z kumulovaných provozních dob, kdy parametry provozu služby v průběhu kalendářního měsíce nebyly v povolených mezích hodnot parametrů provozu služby, se vypočte měsíční dostupnost jako podíl: dostupnost služby = ((T S - T N)/TN) × 100 [%] TS – Doba trvání služby TN – Doba nedostupnosti služby Doby se počítají na celé minuty, dostupnost se vyjádří v procentech zaokrouhleně nahoru na dvě desetinná místa. Doba trvání služby TS v měsíci je období, po které má mít Nabyvatel podle Smlouvy v daném měsíci přístup k Software. Doba nedostupnosti služby TN je období v rámci doby, po které má mít Nabyvatel podle Smlouvy v daném měsíci přístup k Software, ve kterém Nabyvatel nemohl službu řádně užívat z příčin, které byly zaviněně na straně Poskytovatele způsobeny jeho vlastním pochybením (zahrnuje zejména nefunkčnost internetové konektivity a HW nebo SW problémy na serveru). Smluvní pokuty za nedostupnost služby jako jednorázová platba za konkrétní kalendářní měsíc:

Smluvní pokuty pro cloud služby
Dostupnost služby Smluvní pokuta
98,7% – 96,9% 5 000 Kč
96,89 % - 85% 8 000 Kč
84,99 – 0% 20 000 Kč


VI. Licence k databázi Nabyvatele

 1. Nabyvatel tímto bezplatně poskytuje Poskytovateli licenci k následující elektronické databázi z dat, které vloží a bude zadávat do Software v rámci využívání dle této Smlouvy. Konkrétně se jedná o databázi, která se jako množina dat skládá z informací ve formátu fotografie vozidla, text popisu vozidla, cena vozidla inzerovaná, cena vozidla dle vystavené faktury (dále jako „Databáze“). Většina těchto dat tvořících Databázi je veřejně přístupná v rámci inzerce a nabídek Nabyvatele při výkonu jeho činnosti autobazaru. Strany se dohodly na pravidlech a způsobu udělení licence k Databázi podle tohoto článku zejména za účelem publikace dat na významné inzertní portály na prodej vozidel.
 2. Poskytovatel je oprávněn Databázi zejména neomezeně vytěžovat a zužitkovat. V rámci vytěžování si Poskytovatel stahuje data samostatně průběžně s tím, že se nejedná o žádné osobní údaje a Nabyvatel prohlašuje, že na veškerá data tvořící Databázi se nevztahuje ochrana o úprava o Důvěrných informacích dle čl. III. Smlouvy a nepovažuje ho za obchodní tajemství apod. V rámci zužitkování je Poskytovatel oprávněn Databázi či její části jakkoliv zpracovat do všech možných formátů a dále zveřejňovat, zejména k již řečenému účelu, kterým je poskytování dat na inzertní portály s vozidly.
 3. Licence k Databázi je dle tohoto článku Nabyvatelem udělena Poskytovateli jako omezeně výhradní s tím, že Nabyvatel (podle tohoto článku fakticky v pozici poskytovatele Databáze) je oprávněn sám Databázi nadále užívat, ale není oprávněn udělit licenci třetí osobě. Poskytovatel (podle tohoto článku fakticky v pozici nabyvatele Databáze) je oprávněn udělit podlicenci třetí osobě.
 4. Licence k Databázi je udělena a souhlas Nabyvatele je vysloven bez územního omezení. Strany prohlašují, že si pro plnění povinností dle tohoto článku zavazují poskytovat veškerou součinnost a jako součást této Smlouvy je udělena Nabyvateli zcela bezplatně.

VII. Účinnost, trvání a ukončení smlouvy

 1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
 2. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou po dobu řádných úhrad odměny. V případě neuhrazení odměny podle čl. IV. Smlouvy na další rok, ztrácí Nabyvatel přístup do aplikace a cloudového úložiště k Software. Strany se tímto výslovně dohodly na tom, že pokud nebude odměna na další rok uhrazena ani ve lhůtě jednoho měsíce od data splatnosti na faktuře, tato Smlouva se tímto okamžikem ihned ruší. Tedy neuhrazení odměny za další rok ani do jednoho kalendářního měsíce po splatnosti je naplněním rozvazovací podmínky a dnem po marném uplynutí splatnosti se tato Smlouva ruší. Dle výslovné dohody stran tímto datem dochází k úplnému zamezení přístupu Nabyvatele k Software, všechna data bez náhrady a možnosti zálohy tímto budou zcela vymazána, aniž by Nabyvateli jakkoliv vznikl nárok podle čl. II.7. Ke stejnému následku dojde v případě účinnosti ukončení Smlouvy i ze všech dalších důvodů.
 3. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou stran. Smlouvu je dále každá ze stran i bez důvodu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní doba se určuje jako 3-měsíční a počíná běžet ode dne jejího doručení druhé smluvní straně. Strany sjednávají, že takové ukončení Smlouvy však nemá vliv na uhrazenou odměnu, která byla placena jednorázově jako roční bez možnosti vrácení či poměrného krácení.
 4. Strany se dohodly, že kromě zákonných důvodů lze od Smlouvy odstoupit i podle tohoto ustanovení. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy písemně odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana svoje povinnosti z této Smlouvy a vadný stav neodstraní ani v dodatečně poskytnuté, vzhledem k okolnostem přiměřené lhůtě, nikoliv kratší než 5 dní, nebo poruší-li svoje povinnosti dle této Smlouvy opakovaně. Poskytovatel je rovněž oprávněn odstoupit, vznikla-li mu činností Nabyvatele škoda nebo vznik škody hrozí nebo bylo-li poškozeno dobré jméno Poskytovatele. Poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k odstranění nedostatku plnění není třeba, pokud by oprávněná smluvní strana s ohledem na povahu věci nemohla mít na opožděném plnění zájem, nebo pokud jde o porušení povinností ze Smlouvy podstatným způsobem. Smluvní strany si tímto ujednaly, že za podstatné porušení povinnosti ze Smlouvy se považuje zejména:
  a) prodlení Nabyvatele s jakoukoliv platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu o více než 15 dní,
  b) porušení povinností Nabyvatele dle článku I.5. a II.1-5. této smlouvy
 5. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Pro případ pochybností se smluvní strany dohodly, že odstoupení od Smlouvy je druhé smluvní straně doručeno po uplynutí 7 dnů od jeho odeslání. Odstoupením nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, povinnosti mlčenlivosti, ochrany osobních údajů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy nebo výslovně ze Smlouvy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od Smlouvy. Ani odstoupení od Smlouvy nic nemění na tom, že odměna byla hrazena jako jednorázový roční poplatek bez možnosti vracení.

VIII. Osobní údaje

 1. V případě, že dojde při plnění této Smlouvy ke zpracování osobních údajů, jsou strany povinny řídit se pravidly uvedenými v tomto článku.
 2. Strany jsou oprávněny ke zpracování osobních údajů pouze v rozsahu nezbytně nutném k výkonu svých činností dle této Smlouvy.
 3. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude prováděno výhradně za účelem plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, s jehož platným zněním se obě smluvní strany před uzavřením této Smlouvy seznámily.
 4. Nabyvatel zajistí informovanost svých zaměstnanců, případně osob, které pro něj zajišťují činnost dle této Smlouvy, o povinnostech ochrany osobních údajů a je plně odpovědný za to, že on sám ani tyto osoby nepoužijí Software k jakémukoliv porušení při nakládání s osobními údaji, včetně toho, že příslušná přístupová hesla je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám.
 5. Nabyvatel je povinen přijmout a zajistit taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k zpracovávaným osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů dle této Smlouvy.
 6. Nabyvatel je povinen zajistit taková technická a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, které zpracovává, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména, aby nedošlo ke vzniku protiprávního stavu podle tohoto článku. Nabyvatel je zejména povinen ukládat veškeré údaje pod uzamčením, mimo dosah třetích osob, poučit výslovně své zaměstnance nebo osoby spolupracující o přijatých bezpečnostních opatřeních.
 7. Nabyvatel uznává a souhlasí, že v rámci povinností dle této Smlouvy bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje osob od Nabyvatele. Nabyvatel zaručuje, že vždy Poskytovatele předem řádně poučí a informuje o případných speciálních podmínkách smlouvy uzavřené mezi jím a jeho zákazníky, pokud by se postupy podle ní lišily od postupů ochrany osobních údajů dle této Smlouvy. Poskytovatel může shromažďovat, užívat, převádět, zveřejňovat a jiným způsobem zpracovávat data
 8. Nabyvatele, včetně osobních údajů. Nabyvatel souhlasí s tím, že poskytne Poskytovateli jeho data a informace, které zákazník Nabyvateli poskytuje, pokud je to nutné pro účely této Smlouvy. Nabyvatel souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Poskytovatele a jejími zástupci v souvislosti se zajištěním plnění předmětu této Smlouvy. Nabyvatel může v rámci této Smlouvy poskytnout pro Poskytovatele osobní údaje jménem třetích stran, např. svých zaměstnanců, zákazníků apod. Nabyvatel je povinen od těchto třetích stran získat před poskytnutím těchto údajů Poskytovateli veškeré nezbytné souhlasy v souladu s platnými zákony a předpisy týkajícími se ochrany soukromí a osobních údajů.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany po elektronickém podpisu obdrží na e-mail její elektronický originál.
 2. Bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele není Nabyvatel oprávněn převést ani postoupit tuto Smlouvu ani jakékoliv z práv či povinností z ní vyplývajících.
 3. Smluvní strany se zavazují vyvinout své nejlepší úsilí k ochraně dobrého jména a zájmů druhé Smluvní strany.
 4. Nabyvatel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
 5. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a že uzavírají tuto Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti.
 6. Smluvní strany se dohodly, že pokud některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neúčinným, nebo je či bude v rozporu s právními předpisy, účinnost ostatních ustanovení Smlouvy tím nebude dotčena. Jakékoli neúčinné ustanovení, či ustanovení v rozporu s právními předpisy bude Smluvními stranami nahrazeno účinným a právně přípustným ustanovením, jehož obsah se bude co nejvíce blížit obsahu nahrazovaného ustanovení.
 7. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran neupravené touto Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 8. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran; jakákoliv ústní ujednání o změnách Smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná.
 9. Nabyvatel se zavazuje pro řádné plnění této Smlouvy vždy obratem sdělit Poskytovateli změny svých kontaktních údajů, zejména mailu. V případě porušení této povinnosti se za řádné doručení ze strany Poskytovatele považuje doručení na kontakty Nabyvatelem naposledy sdělené.
 10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena svobodně a vážně, určitě a nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, že je oběma Smluvním stranám srozumitelná, a že jsou si vědomy právních následků plynoucích z této Smlouvy, což stvrzují svými podpisy.
 11. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Soft4Cars s.r.o.

Hněvkovská 1268/4,
Praha 4 - 148 00
IČO: 11997851
DIČ: CZ11997851

Ke stažení