Zprostředkování obchodu nebo komise?

  • Home /
  • Blog /
  • Zprostředkování obchodu nebo komise


Velmi často se setkáváme s dotazy, jaký je rozdíl mezi prodejem vozidla prostřednictvím komisionářské smlouvy a smlouvy o zprostředkování prodeje. Někteří se mylně domnívají, že v tom není žádný rozdíl, a velmi často dochází k záměně komisního prodeje se zprostředkováním obchodu. Bohužel v minulosti některé programy zprostředkování obchodu chybně označovaly za komisní prodej vozidel. S příchodem NOZ je ovšem třeba tyto rozdílné formy prodeje rozlišovat. V čem je tedy zásadní rozdíl?

Smlouva komisionářská

Smlouvou komisionářskou se Komisionář (Autobazar) zavazuje , že vlastním jménem pro Komitenta (Prodávajícího) a na jeho účet obstará prodej vozidla a poskytne mu s tím související služby, a Komitent se zavazuje zaplatit mu za to odměnu.

Komisionář při prodeji jedná svým jménem, nikoli jménem toho, koho zastupuje. Tedy například pokud je za vozidlo vystaven daňový nebo jiný doklad, je v jeho hlavičce uveden Komisionář.

Z jednání Komisionáře (Autobazaru) nevznikají Komitentovi (Prodávajícímu) ve vztahu k třetím osobám ani práva, ani povinnosti. Autobazar tedy přebírá větší odpovědnost za prodej vozidla a případné reklamace.

Smlouva o zprostředkování

Smlouvou o zprostředkování (§ 2445 a násl. občanského zákoníku) se Zprostředkovatel (Autobazar) zavazuje, že Prodávajícímu zprostředkuje možnost uzavření kupní smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi. Běžně je v rámci smlouvy o zprostředkování prodeje sjednáno i zplnomocnění Autobazaru k podpisu kupní smlouvy za prodávajícího.

Kupní smlouva je uzavřena přímo mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud je k tomu Zprostředkovatel zplnomocněn, může za Prodávajícího nejen podepsat kupní smlouvu, ale také vystavit daňový doklad (na daňovém dokladu je uveden prodávající). Zprostředkovatel však neručí za splnění závazků třetích osob, s kterými zprostředkoval uzavřel smlouvu. V případě prodeje vozidla na základě smlouvy o zprostředkování obchodu nese Autobazar menší odpovědnost za prodej vozidla než v případě komisního prodeje.

Soft4Cars s.r.o.

Hněvkovská 1268/4,
Praha 4 - 148 00
IČO: 11997851
DIČ: CZ11997851

Ke stažení